DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MIRCEA PĂCURARIU

Preot, professor de teologie, istoric

 

PĂCURARIU MIRCEA, profesor de teologie, istoric. 

 

N. 30 iul. 1932, în Ruşi, jud. Hunedoara, in familie de preot. 

Studii la Liceul “Decebal" din Deva (1943-1951), Facultatea de Istorie a Universită‘ii din Cluj (neterminate, 1951 -1952), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1952-1956), cusuri de doctorat - specialitatea Istoria Bisericii Române - la Institutul Teologic din Bucureşti (1956- 1959),cu doctoratul în 1968.

Profesor la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ (1959- 1961), asistent - pentru Limbile Latină şi Greacă - (1961 - 1970), conferenţiar (1970), apoi profesor titular (1971), la catedra de Istoria Bisericii Române de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu;

Decanul Facultăţii (din 1992); in 1990-1992 suplinitor al aceleiaşi catedre şi la Facultatea de Teologie a Universitătii din Iaşi , diacon (1970), preot (1971), iconom stavrofor (1976); participant la câteva întruniri cu caracter istoric peste hotare.

 

___________________________________________

Lucrări:

 

v      Legăturile Bisericiii Ortodoxe Române din Transilvania cu Tara Românească şi Moldova în secolele  XVI-XVIII.  Teză de doctorat, Sibiu, 1968, XII + 204 p. (extras din MA, an.  XIII, 1968, nr, 1 -3, XIII + 174 p.);

v      Istoria Bisericii Ortodoxe Române.  Manual pentru Seminariile teologice, ed.1, Sibiu, 1972,388+ 16p.(ed.a II-a, Sibiu, 1978,476 + 16 p. + 7 h. + 213 + 13 il.;ed. a III-a, Bucureşti, 1987, 492 p. + 188 il. + 8 h.);

v      Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru Institutele Teologice, 3 vol., Bucureşti, 1980-1981, 644 p. + 4 h. + 105 if. (I) + 707 p. + 3 h. +114 il. (II) + 591 p. + 1h - + 108 if. (III) (ed. a II-a, Bucureşti, 1992 -1994); 

v      ÎnceputurileMitropoliei Transilvaniei, Bucureşti, 1980, 152 p.;

v      Politica statului ungar  faţă  de Biserica româneasă din Transilvania în  perioada dualismului, 1867-1918, Sibiu, 1986, 303 p. (cu versiuni in limbile engleză, franceză şi maghiară);

v      Istoria mănăstirii Prislop, Arad 1986, 190 p.;Două sute de ani de învă‘ământ  teologic la Sibiu, 1786-1986, Sibiu, 1987, 420 p.;

v      Pagini de istorie bsericească românească, Sibiu, 1991,63 p. şi Cluj-Napoca, 1991, 83 p. (cu versiuni în limbile engleză şi franceză);

v      Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918, Cluj-Napoca, 1992, 394 p.-,

v      Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, Chişinău, 1993, 496 p.-,

v      Geschichte der Rumanischen Orthodoxen Kirche, Erlangen, 1994,622 p.+6 h.;

v      Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii si a neamului românesc, Iasi, 1993, 151 p.;

v      Sfinţi daco-romani şi români, Iasi, 1994, 200 p.

v      Încercări de  propagandă romano-catoliă în ‘ara Românească şi Moldova în secolul XIX, în ST, an.  X, 1958, nr. 7-8,p. 424-439;

v      Arhiereii Neofit şi Filaret Scriban, in MMS, an.  XXXV, 1959,nr. 1-2,p.87-116ş-

v      Traduceri româneşti din literatura teologică rusă pînă la sfîrşitul secolului XIX, in ST, an.  XI, 1959, nr. 3-4, p. 182-212;Cancelaria

v      Mitropoliei Ungrovlahiei şi slujitorii ei de la1831 până azi, in GB, an.  XVIII, 1959, nr. 5-6, p. 350-364;

v      Dicasteria şi Consistoriul Mitropoliei Ungrovlahiei, în BOR, an.  LXXXVII, 1959, nr. 7 - 10, p. 961-979,

v      Ajutoarele acordate de Ţara Românească Bisericii Ortodoxe din Ardeal, în MO, an.  XII, 1960, nr. 9-12, p. 601-626;

v      150 de ani de la infiinţarea primei şcoli teologice ortodoxe din Ardeal, în BOR, an.  LXXXIX, 1961 ' nr. 3 -4, p. 339 - 375;

v      Istoricul Institutului Teologic Universitar din Sibiu, 1921 - 1961,în MA, an.  VI, 1961, nr.  11 - 12, p. 745 - 767;

v      Câteva aspecte din stădaniile studenţilor teologi de la Sibiu pentru promovarea limbii române, în MA, an.  VII, 1962. nr. 9-12, p. 642-665;

v      Legăturile ‘ărilor române cu  Patriarhia Antiohiei, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 9- 10, p. 593-621;

v      100 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului, în MA, an.  IX, 1964, nr.  II - 12, p. 814 - 840;

v      Episcopul  Climent al Râmnicului (1735- 1748), in MO, an.  XVII, 1965, nr.  I - 2, p.22-49;

v      0ameni care au fost: Nicolae Iorga. La 25 de ani de la moartea sa, în MA, an.  X, 1965, nr.11-12, p. 864-896;

v      500 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna, in MA, an.  XI, 1966, nr. 7-8, p. 486-507;

v      Importanţa mitropolitului Antim Ivreanul pentru Biserică şi cultura Românească în MB, an.  XVI, 1966, nr. 7-9, p. 493-515;

v      Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române faţăl de actul  Unirii Principatelor, în BOR, an.  LXXXV, 1967, nr.  1-2p. 73-94;

v      150 de ani de la moartea lui Gheorghe şincai, în BOR, an.  LXXXV, 1967, nr.  1 - 2, p. 95 - 114;

v      90 de ani de la proclamarea  lndependenţei de Stat a  României.  Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Războiul de Independentă, in BOR, an.  LXXXV, 1967, nr. 5-6, p. 602-617-,

v      Ecoul Războiului de Independenţă în “Telegraful Român” din Sibiu, în MA, an.  XII, 1967, nr. 4-5, p. 315-344;

v      Mănăstirea Argeş şi românii transilvăneni, în MA, an.  XII, 1967, nr. 8-9, p. 649-663;

v      Profesorii transilnăneni şi şcolile din ‘ara Românească  şi  Moldova în secolul al XIX-lea,în MMS. an.  XLIV, 1968, nr. 1-2, p. 29-49:

v      Încercări şi reveniri de preoţi şi parohii uniteîn sânul Bisericii strămoşeşti până în anul 1948, în BOR, an.  LXXXVI, 1968, nr. 9-10, p. 1095-1112;

v      Din istoria legăturilor bisericeşti ale Transilvaniei cu Moldova,  in MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 11-12, p. 642-664;

v      Preoţimea hunedoreană sprijinitoare a năzuinţelor poporului ‘n cursul veacurilor, în MB, an.  XVIII, 1968, nr. 10- 12, p. 612-638;

v      Consideraţii asupra Istoriei bisericeşti a lui Petru Maior, în MA, an.  XVI, 1971, nr. 5-6, p. 386-408;

v      Un precursor al Reîntregirii  Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania: Petru Maior,în MB, an.  XXI, 1971, nr. 10 - 12, p. 534 - 549;

v      Listele cronologice ale  ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române,în BOR, an. XCIII, 1975, nr. 3-4, p. 322-355;

v      Contribuţii  la istoria Mitropoliei Moldovei în secolul al XVI-lea, în MMS, an.  LI, 1975, nr. 3-4, p. 221 - 257;

v      Cultura teologică ortodoxă între anii 1925 şi 1975, în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 9-10, p. 655-686;

v      Din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în ultimii 50 de ani (1925-1975), în MA, an.  XX, 1975, nr.  12 - 12, p. 796 - 819;

v      Câteva consideraţii cu privire la proclamarea autocefaliei şi la înfiinţarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în MB, an.  XXV, 1975, nr. 10-12, p. 502-527;

v      Contribuţii la istoria Episcopiilor Romanului şi Rădăuţilor în secolul al  XVI-lea, în MMS, an.  LII, 1976, nr. 5-6, p. 322-337;

v      Războiul de Independenţă şi românii transilvăneni, în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 5 - 6, p. 471 -490;

v      Un vountar transilvănean în Războiul  de Independenţă: Vincenţiu Grama, în MA, an.  XXII, 1977, nr. 4-6, P. 337-358;

v      Viaţa bisericească din Dobrogea şi în părţilr Dunării de Jos în secolele XV-XIX, in vol. De la Dunăre la Mare.  Mărturii Istorice şi monumente de artăcreştină , Galaţi, 1977. P.170-183;

v      Telegraful Român la 125 de ani de la apariţie, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 3-4,p.252-266;

v      Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei.  La 300 de ani de la moartea sa, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 9 - I 0, p. 1149-1163;

v      Contribuţia Bisericii la realizarea actului Unirii de la 1 Decembrie 1918, în BOR, an.  XCVII, 1978, nr. 11-12, p. 1250-1263;

v      Biserica Ortodoxă  Română sprijinitoare a luptei altor  popoare pentru libertate şi independenţă naţională, în BOR, an.XCVII, 1979,nr. 1-2,p184-196;

v      Contribuţii  la istoria episcopiilor Romanului, Rădăuţilor, Huşilor în secolul al XVII-lea şi inceputul secolului a/ XVIII-lea, în MMS, an, LV, 1979, nr. 1-2, p. 49-68;

v      Ecoul evenimentelor din Balcani din anii 1875-1878  în  Telegraful Român, în repere sibiene, II, 1980, p. 91- 104;

v      Biserica Ortodoxă Română slujitoare a păcii în istoria poporului român, în BOR, an.  XVIII, 1980, nr. 9 - 10, p. 1020 – 1046;

v      Istoria învătământului teologic în Biserica Ortodoxă Română, în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 9 - 10, p. 979-1017;

v      Din trecutul Mitropoliei Ardealului  şi Arhiepiscopiei Sibiului,în vol. Arhiepiscopia Sibiului – Pagini de istorie, Sibiu, 1981, p. 23 - 64;

v      Aspecte privitoare la cultura şi arta bisericească din Arhiepiscopia Sibiului, în acelaşi volum, p. 65-94;

v      Doi cărturari sibieni îndrumători ai învă‘ământului românesc în Repere sibiene, III, 1982, p. 225-240;Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. La 100 de ani de la naştere, în BOR, an.  C, 1982, nr. 5-6, p. 494-517;

v      Transilvănenii în viaţa şi cultura bisericească a zonei de la întorsura  Carpaţilor, în vol.  Spiritualitate şi Istorie de la întorsura  Carpaţilor, vol. 2, Buzău, 1983, p. 302-314;

v      Mitropolitul Sava Brancovici.  La 300 de ani de la moartea sa, în BOR, an.  Cl, 1983, nr. 3-4, p. 225-247;

v      Breve aperqu des relations ecclesiastiques des Roumains avec Thessalonique, în rev, ”Theologie”, Athena, 1982;

v      Mitropoltul Simion ştefan al Bisericii şi al poporului Român, în vol.  Noul Testament din 1648, Alba Iulia, 1988, p. 57 -67;

v      Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, Cultura bisericească în eparhia Aradului ‘n trecut şi astăzi, învăţământul teologic la Arad, în vol.  Episcopia Aradului. Istorie, viaţă, cultură,monumente de artă, Arad, 1989, p. 81-107 si 129-172 (coordonator al volumului);

v      Vasile Mangra, istoric şi militant  pentru drepturile românilor transilvăneni, în MA, an.  XXXV, 1990, nr. 2, p. 15 – 32;

v      Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în rev. “Teologie şi viaţă“, Iasi, an.  I (LXVII), 1991,nr.9-12,p. 15-49;

v      Les debuts de la culture theologique dans les Roumains, în  vol.  Nuovistudi storici,  17, Roma, 1992, p. 443-459.

v      Diferite alte studii şi articole în reviste bisericeşti din Tară şi străinătate, peste 150 articole de popularizare (mai ales in “Telegraful Român"), recenzii, cuvântări, expuneri la Radio etc.

 

E-mail: pacurar@univ.sibiu.ro


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME