DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VENIAMIN COSTACHI

Mitropolit al Moldovei

 

 

COSTACHI VENIAMIN (din botez Vasile), mitropolit at Moldovei, traducător, îndrumător al şcolilor

 

N. 20 dec. 1768, în Roşieşti-Vaslui, decedat la 18 dec. 1846, la mănăstirea Slatina (osemintele sunt şi azi în catedrala mitropolitană din Iaşi),  

A învăţat în casa părintească şi la şcoala regească de Ia mănăstirea “Sf. Trei lerarhi" din Iaşi. 

Călugărit la Huşi sub numele Veniamin de Iacob Stamati (1783/1784),

Hirotonit ierodiacon (1786), apoi ieromonah, Ia Iaşi, şi numit -

Mare eclesiarh al catedralei mitropolitane (1788),

Arhimandrit şi egumen la mănăstirea “Sf. Spiridon" din Iaşi (1789),

Episcop la Huşi (ales 26 iun. 1792, hirotonit a doua zi) şi la Roman (I iun. 1796), apoi –

Mitropolit al Moldovei (ales 18 mart. 1803),  

Din cauza împrejurimilor politice s-a retras din scaun între 20 febr. 1808 şi oct. 1812 şi între Sept. 1821 şi ian./febr. 1823;

Retras definitiv la 18 ian. 1842, s-a stabilit, pentru restul vieţii la mănăstirea Slatina.

 

A fost unul din marii cărturari ai timpului, îndrumând întreaga activitate editorială şi şcolară din Moldova în vechea tipografie mitropolitană din Iaşi (refăcută) şi în cea înfiinţată la mănstirea Neamţ (1807)

 

S-au tipărit aproximativ 130 de cărţi:

Multe din ele erau traduse de el însuşi din literatura greacă patristică şi post patristică:

 

v      Tâlcuirea celor şapte Taine a lui Gavril al Filadelfiei (Iaşi, 1807);

v      Chiriacodromionul la Apostolii duminecilor de preste an a lui Nichifor Theotochis (Neamţ, 1811);

v      Adoleshia filotheos adecă îndeletnicire iubitoare de Dumnezeu de Evghenie Vulgaris (5 vol., Iaşi, 1824);

v      Istoria Scripturii Vechiului Testament (Iaşi, 1824);

v      Istoria Scripturii cei nouă (2 vol., Iaşi, 1824);

v      Funie sau frânghie întreită (Iaşi, 1831);

v      Iubitorul ( de înţelepciune de Sergiu Macreu (Iaşi, 1831);

v      Drept slăvitoarea învăţătură a mitropolitului Platon al Moscovei (Iaşi, 1939, după versiunea greacă  a Iui D. Corai);

v      lstoria bisericească a arhiepiscopului Meletie al Atenei (5 vol., Iaşi, 1841 - 1843);

v      Piatra scandelei sau lămuriri despre începuturile şi pricinile adevărate ale schismei... de Ilie Miniat (Iaşi, 1944);

v      Pidalionul (Neamţ 1844, o colectie de canoane),

v      Îndeletnicire despre buna murire de Evghenie Vulgaris (Iaşi, 1845),

 

 Câteva traduceri au aparut postum:

 

v      TâIcuirea Psaltirei de Euthimie Zigaben (2 vol., Iaşi, 1852-1862);

v      Istoria bisericească  a Iui Teodoreţ al Cirului (Bucureşti, 1994);

v      Cele 14 trimiteri ale Sf.  Apostol Pavel ale lui Teofilact al Ohridei (după versiunea în greaca modernă a lui Nicodim Aghioritul, 3 vol., Bucureşti, 1904-1906), 

 

 Au rămas în manuscris:

 

v      Omiliile Sf. loan Gură de Aur la Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline (7 vol.),

v      Opera completă a Fer. Teodoret al Cirului (3 vol.) ş.a.

v      Peste o sută de cărţi s-au tipărit cu binecuvântarea şi cheituiala sa;

 

Traduceri din:

 

v      Sf.  Atanasie cel Mare,

v      Sf. loan Damaschin,

v      Sf.  Efrem Sirul,

v      Sf. Isaac Sirul,

v      Nichifor Calist  Xantopol,

v      llie Miniat,

v      Nichifor Theotochis,

v      Atanasie de la Paros,

v      Sf.  Dimitrie al Rostovului (Vietile sfinţilor, în 12 vol. ş.a.),

v      loanichie Galeatovschi,

v      Teofan Procopovici etc;

 

Lucrări laice:

 

v      Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir, 1825;

v      Hronograful lui Dimitrie al Rostovului, 1837 etc.);

 

Zeci de editii din cartile de Cult

 

v      Tipiconul Sf.Sava, 1816, tradus de el insuşi,

v      Liturghierul din 1818 si 1834,

v      "Indreptar” de el,

v      Cele 12 Mineie, Neamţ 1830 -1832, prima ediţie in Moldova etc,

 

A avut contribuţii deosebite n organizarea învăţământuIui românesc de toate gradele în Moldova, ifiinţând următoarele scoli:

 

v      Seminarul de la Socola (1803, numit mai tarziu “Seminarul Veniamin"),

v      Doua şcoli - pentru călugăriţe şi fete - în mănăstirea Agapia (1803),

v      Scoala de cantori bisericeşti din Iaşi (1805),

v      Scoala "începătoare" de la "Sf.Trei lerarhi" (1824),  

 

In calitate de,,prim epitrop" al scolilor din Moldova, a încredinţat pe Gheorahe Asachi să predea un curs de inginerie in limba română la Academia domneasca din Iaşi ( 1814- 1818),  impreuna cu Gh.  Asachi au propus, iar domnitorul Mihail Sturdza a aprobat, înfiinţarea următoarelor şcoli la Iaşi: şcoala normală cu 2 ani si gimnaziul (gimnazia ,,vasiliană") cu 4 ani de studii, ambele in mănăstirea ,,Sf.  Trei lerarhi", in 1828 (pe lîngă şcoala incepătoare) şi o Academie (numită  "Mihăileană"), in 1834, cu o faclultate filosofică (2 ani), o facultate juridică (3 ani)  şi cursuri "extraordinare" de inginerie, agronomie, arte frumoase si filologie, laboratoare, muzeu de ştiinţe naturale, bibliotecă, cu profesori recrutaţi dintre foştii bursieri ai mitropolitului sau transilvăneni si banăţeni.  In 1832 şi apoi in anii următori s-au deschis o scrie de "şcoli ţinutale", in marile oraşe ale ţării (peste 12), in 1934 prima şcoala publică pentru fetele oraşenilor, la Iaşi, in 1841 prima scoală ,de arte si mestesuguri" in Moldova, cu şase atelieres tot la indemnul mitropolitului s-au infiinţat o scrie de şcoli săteşti.  A trimis numeroşi tineri la studii peste hotares Gh.  Asachi (Viena si Roma), Gheorghe Săulescu (ins.  Chios si Cernăuţi), Filaret Scriban (Kiev) si alţii.

 

Insufleţit patriot, a lost locţiitor de domn (caimacam), in 1807 si 1821, preşedinte de drept al Divanului ţarii, apoi al Adunării obşteşti, înstituită prin Regulamentul Organic, spunandu-şi cuvântul in cele mai importante probleme ale vieţii de stat.

 

A sprijinit infiinţarea unui spital si a unei farmacii in Roman, a îndrumat si ajutat spitalul de la Sf. Spiridon din Iaşi. In 1833 s-a pus temelia actualei catedrale mitropolitane din Iaşi, lucrările fiind intrerupte in 1842 (reluate in 1880-1887),   A acordat multe ajutoare unor mănăstiri (Neamţ, Agapia, Slatina, Cocoş "Sf. loan" din Suceava), unor biserici de mir, Patriarhiei ecumenice, unor biserici greceşti.  Toate bunurile sale le-a lasat, prin testament, in scopuri social-umanitare.

 

Lucrări:

 

v      Andrei Vizanti, Veniamin Costachi mitropolit al Moldovei şi Sucevei.  Epoca, Viaţa şi operele sale, Iaşi, 1881, 164 p.;

v      N. Iorga, Viaţa şi faptele Mitropolitului Moldovei Veniamin Costachi, Bucureşti, 1904, 78 p (ed a II a, 1915);

v      C.Bobulescu, Din Viaţa mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinereţea şi episcopatul, Chişinău, 1933;

v      Tit SimedreaŞ Paretisisul  de la 1808 al mitropolitului Veniamin Costachi, în BOR, an LIII, 1935, NR.7 –8, P.321-326.

v      C.Bobulescu, Noi contribuţii la biografia mitropolitului Veniamin Costachi, în BOR, an LVII, 1939, nr.7-8, p.397-417(şi extras);

v      Vasile Vasilache, Mitropolitul Veniamin Costachi, m-rea Neamţ, 1941, 327 p.

v      Ilie Gheorghiţă, Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi, m-rea Neamţ, 1946, 272 p.,

v      G.Kirileanu, G.Ungureanu şi Constantin Turcu, Contribuţii documentare cu privire la Mitropolitul Veniamin Costachi. Iaşi, 1946, 38p. (extras din “Mitropolia Moldovei”, an XXII, nr.10-12, 1946); 

v      Alexandru Ciurea, La o sută de ani de la moartea lui Veniamin Costachi, în ,,Candela", an LVII, 1946, p. 434-452 (şi extras; Iaşi 1947,21p), 

v      număr festiv BOR, an.  LXIV, nr. 10- 12, 1946, p. 481 -600 (Cu studii semnate de patriarhul Nicodim, I. D. Stefănescu, N. Iorga, Vasile Vasilache, Mihail Bulacu, Constantin Turcu, Gheor-he I. Moisescu, T. G. Bulat, Th. Fecioru şi Teodor N. Manolaches în nr.1-3, 1947 un studiu de lorgu D. Ivan);

v      număr festiv, "Mitropolia Moldovei", an.  XXII, nr. 10-12,  1946; număr festiv MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 1-2, p. 7- 174, cu următoarele studii:

v      Irineu Crăciunaş Mitropolitul Veniamin Costachi teolog ortodox (p. 7 - 17);

v      Gh. Vlad, Veniamin Costachi episcop la Huşi şi Roman (p. 18 - 23);

v      Ilie Gheorghită, Gramata de hirotonie a episcopului de Huşi Veniamin Costachi, dată de mitropolitul lacob Stamati in ziua de 27 iunie 1792 (p. 24-31); N. C. Enescu, Veniamin Costachi , ctitor si lndrumător al şcolilor naţionale din Moldova (p. 32-48);

v      Nestor Vornicescu Literatura patriotică in preocupările mitropolitului Veniamin Costachi (p. 49-60);

v      Mircea Sfichi, Patriotismul mitropolitului Veniamin Costachi (p. 61 -70);

v      Epifanie Norocel, Mitropolitul Veniamin Costachi şi tipografia din Iaşi (p. 71-79);

v      loan Ivan, Mitropolitul Veniamin Costachi şi Mănăstirea Agapia (p. 90-97);

v      I. Zugrav, Legăturile Mitropolitului Veniamin Costachi cu Mănăstirea Sf. loan cel Nou din Suceava (p105-113),

v      Mitrofan Băltuţă, Pastorale date de mitropolitul Veniamin Costachiîn legătură cu Viaţa monahală (p114-122),

v      I. Serafinceanu, Rânduiala cuviosului Veniamin într-un manuscris închinat mitropolitului Veniamin Costachi, (p123-133);

v      V.Carmazin- Cacovschi, Catedrala Mitropolitană din Iaşi, ctitoria mitropolitului Veniamin Costachi (p.134-142);

v      Ionela Manolescu, Portretele mitropolitului Veniamin Costachi (p.143-153),

v      Partenie Apetrei, Mitropolitul Veniamin Costachi şi muzica bisericeasca (p.154-157);

v      Const. A.Stoide, Doi ani de activitate medicală la Mitropolia Moldovei sub cârmuirea lui Veniamin (p.158-164);

v      Scarlat Porcescu, Limba Româna literară  în opera mitropolitului Veniamin Costachi (p.165-174),

v      Mihai Mănucă, Mitropolitul Veniamin Costachi, în BOR, an. LXXXVI, 1968, Nr.1-2, p.165-181;

v      N.Isar, Trăsături iluministe în gîndirea şi activitatea lui Veniamin Costachi, în “Revista de Filosofie”,  an XV, nr. , 1968,

v      Nicolae V. Dură, Peocupările canonice ale mitropolitului Veniamin Costachi, în MMS, an XLVII, 1971,  nr.7-8, p.471-493) şi an XLVIII, 1972, nr.1-2, p.49-66.

v      Ilie Gheorgiţa , Grija deosebita a mitropolitului Veniamin Costachi pentru ridicarea nivelului cultural al clerului. Consideaţii în jurul unei scrisori inedite,  în MMS,  an XLVII, 1971, nr.9-12, p.645-659;

v      Gabriel Cocora, Mitropolitul Veniamin Costachi, traducător şi diortositor de cărţi bisericeşti,  în BOR, an XCIX, 1981, p.7-25, (ed. a II-a 1994, p.7-24)

v      Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Bucureşti, 1984, p.252-258.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME