DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE CHITESCU

Profesor de teologie

 

CHITESCU NICOLAE, profesor de teologie (nehirotonit)

 

N. 31 mart. 1904, în Moreni - jud.  Dâmboviţa, decedat în iul.1991, în Bucureşti.

 

Studiile secundare la Liceul “Enăchiţă Văcărescu” din Târgoviţte (1916-1921) şi la Seminarul "Central" din Bucureşti (1921-1924), cele universitare la Facultatea de Teologie protestantă din Paris (1925-1930), Ia care a obţinut titlul de licenţiat în 1932 obţine licenţa,

In 1937 doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 

Asistent onorific pe lângă catedra de Liturgică şi Pastorală (1930- 1934), apoi la catedra de Teologie Dogmatică şi lstoria Religiilor (1934 - 1937);

Asistent titular (1937-1945) la aceeaşi catedră, la Facultatea de Teologie din Bucureşti.

In ian. 1945 numit - prin concurs - profesor agregat la catedra de Dogmatică şi simbolică, iar –

In dec. 1948 profesor titular în cadrul lnstitutului Teologic Universitar din Bucureşti, funcţionând până la pensionare (1 sept. 1973);

De la această dată a activat ca profesor consultant pentru cursurile de doctorat; suplinitor al catedrelor de Vechiul Testament (1946 - 1947) si Morală (1947-1948);

Prorector al Institutului Bisericii Ortodoxe Române la diferite conferinţe, consultaţii şi colocvii teologice organizate de Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi de Conferinţa Bisericilor Europene;

Membru în Comisia " Credinţă şi Constituţie" a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în Comisia interortodoxă de dialog cu Anglicanii şi în Comisia interortodoxă de dialog cu Bisericile Vechi Orientale: a ţinut conferinţe, referate şi comunicări la Facultăţă de Teologie din străinătate. 

 

A publicat lucrări de Dogmatică pe teme doctrinare de o mare diversitate: răscumpărare, eclesiologie, revelaţie, dogmă, har, Sf. Treime, probleme ecumenice şi

sociale, probleme dogmatice în trecutul Bisericii noastre, personalitatea unor mari teologi români sau străini, traduceri din Sfiţii Părinţi sau din mari teologi moderni, predici dări de seamă, recenzii etc.

 

Lucrări Principale:

 

Ř      Despre caracterul, metoda şi izvoarele tratatului “Cur Deus Homo", în ,,Raze de Lumină", an.  VIll, 1936 nr. 3-4;

Ř      Răscumpărarea ăn Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi, teză de doctorat Bucureşti, 1937, 185 p.;

Ř      Însemnătatea  doctrinară a prepoziţiei ,,anti " în Noul Testament, în BOR, an.  LV, 1937, nr. 7-8, p. 387-416 (şi extras, 32 p.), 

Ř      Teoria recapitulaţiunii (anakephalaiosis) la Sf.  Irineu,  în ST, an. VII,1938-1939, p. 115-140;

Ř      Despre îndumnezeirea omului, în BOR, an.  LVI, 1938, nr.  11-12, p. 845-865;

Ř      Biserica, Trupul tainic al Domnului, în BOR, an.  LX, 1942, nr. 7-8, p.282-319;

Ř      Despre natura dumnezeiescului har, în BOR, an.LXI, 1943, nr.10-12, p.538-580;

·         dispută dogmatică din veacul al XVII-lea, la care an Iuat parte Dositei ai lerusalimului, Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivreanu, în BOR, 1945, nr. 7 - 8, p. 319 - 352;

Ř      Trei sute de ani de la ,,Răspunsul laCatehismul calvinesc" al Iui Varlaam al Moldovei, in BOR, an.  LXIII, 1945, nr.  11 - 12, p. 618 -638;

Ř      Sfintele Taine, în ST, an. 1, 1949, nr. 7-8, p. 514-534;

Ř      Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni creştine, în ST, an. 1, 1949, nr. 9 - I 0, p. 763 - 780;

Ř      Condiţiile însuşirii mântuirii, în ST, an. 11, 1950, nr.  12, p. 383 -439;

Ř      Atitudinea principalelor religii ale Iumii faţă de problemele pământeşti în “Ortodoxia", an.  IV, 1952, nr. 2, p. 195 - 250;

Ř      Fiinţa dogmei, în ST, an.  VI, 1954, nr. 3-4, p. 188 - 209;

Ř      Dogma şi Viaţa creştină, în ST, an. VI, 1954, nr. 7-8, p. 399-438;

Ř      Despre predestinaţie, în ST, an.  VI, 1954, nr. 7-8, p. 399-439;

Ř      Insemnătatea mărturisirilor de credinţă în cele trei mari confesiuni creştine, în "Ortodoxia", an.  VIl, 1955, nr. 4, p. 483-512;

Ř      Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii creştine, în ST, an.  VIll, 1956, nr. I , p. 40 – 5;

Ř      Evlavie şi teologie, în “Ortodox ia", an.  VIII, 1956, n r. 2, p. 216 - 244;

Ř      Intrupare şi Răscimpărare în Biserica Ortodoxă  şi în cea Romano-catolică, în “Ortodoxia", an.  VII, 1956, nr. 4. p. 538-576;

Ř      Paradigmele divine şi problemele pe care le ridică ele pentru Teologia Dogmatică, în  “Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 1, p. 23-60;

Ř      Despre dezvoltarea dogmelor în teologia ortodoxă modernă, în MB, an.  VIll, 1958, nr. 7-9, p. 259-295;

Ř      Premisele învăţăturii creştine despre har şi libertate, în “Ortodoxia" an.  XI. 1959,nr. 1, p. 3-35;

Ř      Sinteză asupra dogmei soteriologice privită interconfesional, în ,,Ortodoxia". an.  XI, 1959, nr. 2, p. 196-217;

Ř      Noţiunea de dogmă în teologia ortodoxă contemporană, în “Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 3, p. 351 -380;

Ř      Aspecte ale concepţiei creştine despre muncă, în MMS, an.  XXXV, 1959, nr. 7-8, p. 438 - 454,

Ř      Aspecte ale concepţiei creştine despre pace, în GB, an.  XIX, 1960, nr. 5-6, p. 402-429;

Ř      Alexei Stefanovici Homiaco, încercare de expunere catehetică a învăţăturii despre Biserică: Biserica este una (traducere), în MMS, an.  XXXV, 1960, nr. 9 -12, p. 572 -60 1;

Ř      Opera teologică a lui Homiacov.  La aniversarea a 100 de ani de la moartea sa, în “Ortodoxia", an.  XIll, 1961, nr. 1, p. 22-54;

Ř      Ortodoxia şi Bisericile răsăritene mai mici, în ,,Ortodoxia", an.  XIII, 1961, nr. 4, p. 483 - 554;

Ř      Miscarea ecumenică în “Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. 1-2, p. 3 - 59;

Ř      Aspecte ale eclesiologiei Sfinţilor Trei Ierarhi, în ST,an. XIV, 1962,nr.7-9, p.395-413;

Ř      Scriptură, tradiţie şi  tradiţii, în “Ortodoxia", an. XV, 1963, nr. 3 -4, p. 363 -423;

Ř      0 singură fire întrupată a lui Dumnezeu Logosul, în "Ortodoxia", an.  XVIII, 1965, nr. 1, p. 295-307;

Ř      A fost Sfântul loan Hrisostom semipelagian?, în MMS, an.  XLI, 1965, nr. 3-4, p. 136-162;

Ř      Poziţia unor teologi ortodocşi şi romano-catolici în privinţa celor două voinţe în persoana lui Isus Hristos şi problema relaţiilor cu necalcedonienii, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 4, p. 550-564;

Ř      Sobornicitatea Bisericiii, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 3-4, p. 150- 168;

Ř      Deosebirea dintre “oros" şi “canon" şi însemnătatea ei pentru recepţia Sinodului de la Calcedon, în ,,Ortodoxia", an. XXI I, 1970, nr. 3, p. 347-364;

Ř      Despre Karl Barth, în MMS, an.  XLVI, 1970, nr. 3-6, p. 163 - 195;

Ř      Ortodoxia în opera lui Cantemir, în GB,an.  XXXII, 1973,nr. 9- 10,p. 1097-1120;

Ř      A doua persoană a Sf. Treimi în doctrina Sf. loan Damaschin, în “Ortodoxia", an.  XXVIII, 1976, nr. 2, p. 305 - 348;

Ř      Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte, în MMS, an.  LIV, 1978, nr. 1- 2, p. 21-60;

Ř      În legătură cu ,,preoţia femeii", în “Ortodoxia",an.  XXXI, 1979, nr. 2, p. 349-370;

Ř      Aspecte eclesiologice în opera Sfântului Vasile ceI Mare, în vol.  Sfântul Vasile cel Mare.  La 1600 de ani de la săvârşirea sa, Bucureşti, 1980, p. 158- 180.

Ř      În colaborare cu loan Irineu Mihălcescu şi Emilian Vasilescu, a publicat 12 manuale de Religie pentru clasele I-VI ale gimnaziilor, liceelor comerciale şi industriale de băieţi şi fete (1935 - 1940); 

Ř      Este coautor al manualului Teologia Dogmatică  şi Simbolică pentru Institutele Teologice, 2 vol., Bucureşti, 1958, 1008 p. (peste 500 p.),

Ř      A tradus şi publicat în limba franceză lucrarea Pr. Prof. loan Mihălcescu: La Theologie Symbolique au point de vue de l’Eglise Ortodoxe Orientale, Paris, 1932, V + 315 p.

Ř      Alte articole, traduceri din teologi moderni, predici, dări de seamă şi recenzii în periodicele menţionate în lista bibliografici.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME