DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN G.COMAN

Preot, profesor de teologie

 

COMAN IOAN G., profesor de teologie 

 

N. 27 nov. 1902, în Dâmbroca, jud.  Buzău, decedat la I I mart. 1987, în Bucureşti.

Studii la Seminarul "Chesarie Episcopul" (“Kesarie Episcopul”) din Buzău (1915- 1922), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat;

Studii universitare la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1922-1926) şi la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti – secţia Limbile clasice greacă şi latină (1922-1927);

Studii de specializare la Facultăţile de Teologie protestantă şi de Litere din Strasbourg (1927-1931), unde a obţinut doctoraul în Teologie (1931) şi o diplomă în lstoria religiilorş în aceeaşi perioadă  a urmat cursurile Facultăţii de Teologie catolică din Strasbourg, la Facultăţile de Teologie protestantă din Montpellier (1928) şi Paris (1930-1932);

Intors în ţară a obţinut doctoratul la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti -specialitatea Limba şi Literatura elenă (1934), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1938),  

Diferite funcţii în perioada studentiei la Bucureşti (1924- 1927), prefect de studii la Internatul teologic “Radu Vodă“ (1934- 1947), secretar ştiinţific la lnstitutul român de Bizantinologie (1934 - 1940),

Asistent la catedra de Limbă şi Literatură greacă de la Facultatea de Litere Filosofie (1936-1942),

Conferenţiar (1942), apoi –

Profesor titular (1944) la catedra de Patrologie de la Facultatea de Teologie din Bucureşti;

După 1948 a deţinut aceeaşi catedră în cadrul Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, până la pensionare (1970);

Rector al lnstitutului (7 oct. 1954 - 1 ian. 1962); preot (1940),

Iconom stavrofor (1950), membru cleric în Adunarea eparhiala a Arhiepiscopiei Bucureştilor. 

Ca profesor, a format numeroşi doctoranzi, care an obţintit apoi titlul de doctori. 

A îndeplinit numeroase misiuni peste hotare, contribuind la promovarea ecumenismului contemporanş membru în delegaţiile sinodale care au vizitat alte Biserici ortodoxe, participant la al doilea Congres al profesorilor de teologie ortodoxă (Atena 1975); reprezentant al Bisericii române în Comisia de dialog cu vechii catolici, participând la reuniunile de la Belgrad (1966), Chambesy (1970) şi Pendeli-Atena (1973);

Membru în Comitetul consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene şi delegat la diferite sesiuni ale acestuia; Adunările generale Nyborg IV (1964), Nyborg V – Portschach (1967), NyborgVl (1971) şi sesiunile din Suedia (1966), Elveţia (1968), Un-aria (1970), Olanda (1970), Polonia (1972), la al VII-lea Congres internaţional de studii patristice de la Oxford (1975) şi la diferitele Congrese istorice ţinute la noi în ţară etc;

Conferinte la Utrecht-Olanda, Ecimiadzin Armenia, Bonn, Strasbourg, Atena, Tesalonic, Tantur-lerusalim.

A publicat sute de lucrări de patrologie, filologie şi cultură clasică, istoria religiilor, ecumenism, traduceri, cuvântări, recenzii etc., cu un total de peste 9,000 de pagini, în limbile romană, franceză, germană, în ţară şi peste hotare.

 

Lucrări principale:

 

v      L’idee de la Nemesis chez Eschyle, Paris, 1931, 251 p. (Studes d’histoire et de Philosophie religieuse publiees par la Faculte de theologie protestante de l’Universite de Strasbourg),

v      Essai sur les raports de l’orphisme et du christianisme d’apres Vittorio Machioro, Bucarest, 1934, 72 p.;

v      Titanul Prometheu.  Cultul şi elementele prehesiodice şi hesiodice ale istoriei sale. Încercare asupra conceptiei elenilor despre originile civilizaţiei în Iumina istoriei lui Prometheu. vol.I., Bucureşti, 1935, 200 p. (teza de doctorat în Litere şi Filosofie);

v      L’art de Callimaque et de Cattule dans le poeme “La Bouche de Berenice". 

v      A l’occasion de la decouverte d’un nouveau papyrus de Callimaque, Bucarest, 1936, 124 p.;

v      Orphee, civilisateur de I’humanite, Paris, 1939, 54 p. (tirage a part de Zalmoxis, Paris, vol. I, 1938, p. 130-176);

v      Zalmoxis.  Un grand probleme gete, Paris, 1939, 32 p. (tirage a part de Zalmoxis vol. II, 1, 1939, p. 79 - 110);

v      Miracolul clasic.  Bucureşti, 1940, 288 p. (Academia Română.  Studii şi cercetări, XLVIII);

v      Le concept de I’art dans les “Grenouilles” Aristophan, Bucarest, 1941, 104 p.;

v      Decenee, Paris, 1943, 61 p. (tirage a part de Zalmoxis, 111, 1940-1942, p. 103-160);

v      L’autenticite du Promethee enchaine, Bucarest, 1943, 236 p.;

v      Georgio Gemisto Pletone e la differenze filosofiche tra Aristotele e Platone, în rev. “Rinascita", vol. I.  Bucureşti, 1944, p. 35 80 (şi extras);

v      Homer şi alţi poeţi eleni în literatura patristică greacă a sec. al II-lea, în ST, an.  XX, 1968, nr. 9-10, p. 636-668;

v      “Prometeu înlănţuit" al Iui Eschil şi influenţa lui asupra literaturii şi teatrului românesc, în ST, an. XXI, 1969, nr. 5-6, p. 299-326;

v      Deceneu, reformatorul religios şi promovatorul culturii geto-dacice, în MB, an.  XXX, 1980, nr. 4 - 6, p. 249 - 264;

v      Marele preot Deceneu, colaboratorul lui Burebista, în BOR, an.  XCVIII, 1980,nr.78,p.757-781.

v      Essai sur le “De Errore Profanorum Religiorum" de Firmicus Maternus, Bucureşti, 1934, 48 p.;

v      Geniul Sfântului Grigorie de Nazianz, Bucureşti, 1937,62 p.;

v      Sf.  Grigorie de Nazianz despre împăratul lulian. Încercare asupra Discursurilor IV şi V, vol. 1, Bucureşti, 1938, 164 p. (teza de doctorat în Teologie);

v      Cauzele gnerale ale politicii anticreştine a împăratului Iulian după mărturii patristice, Bucureşti, 1938, 41 p.;

v      Tristeţea poeziei lirice a Sfântului Ş Grigorie de Nazianz, Bucureşti, 1938, 41 p.;

v      Tertullian, sabia lui Hristos, Bucureşti, 1939,28 p.;

v      Sublimul preoţiei creştine.  Note pe marginea tratatului “.Despre preoţie" al Sfântului loan Gură de Aur, în ST, seria I, VIII, 1, 1940, p. 148-168 (şi extras, 24 p.), Două femei de elită din epoca de aur a patristicei: Gorgonia şi Macrina.  Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Grigorie de Nissa despre surorile lor, în ST, VIII, 2, 1940, p. 89 126 (şi extras);

v      Teoria Logosului în Apologiile Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful, Bucureşti, 1942, 68 p.;

v      Cazul Hippolit-Callist.  Consideraţiuni istorico-patristice, Bucureşti, 1944, 30 p.;

v      Probleme de filozofie şi literatură patristică, Bucureşti, 1944, 276 p.;

v      Rolul social al milei creştine la Părinţii capadocieni, Beiuş, 1945, 86 p.;

v      Originea şi sensul înţelepciunii, în BOR, an. LXII 1, 1945, nr.  I I - 12, p. 639 - 656 şi an.  LXIV, 1946, nr. 1-3, p. 29-47 (şi extras, 40 p.);

v      Umanismul Ortodoxiei româneşti, în BOR, an.  LXVI, 1948, nr. 1-2, p. 33-77 (şi extras, 43 p.);

v      ”Aria misionară" a Sfântului Niceta de Remesiana, în BOR, an.  LXVI, 1949, nr. 5 -8, p. 337-356,

v      Creştinismul şi bunurile materiale după Sfinţii Părinţi, în ST, an. I .1949, nr. 3 -4, p. 154-175;

v      Sensul preţiei la Sfintii Părinţi, în ST, an. 1, 1949, nr. 9 - I 0, p. 739 - 762;

v      Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei, în ST, an. V, 1953, nr. 3-4, p. 165-187;

v      Probleme dogmatice ale Sinodului V ecumenic, în ST, an.  V, 1953, nr. 5-6, p. 312-346;

v      Unitatea Bisericii şi problema refacerii ei în lumina Sfinţilor Părinţi, în “Ortodoxia", an.  VI, 1954, nr. 2 - 3, p. 430 -466;

v      Frumseţile prieteniei în concepţia lumii vechi şi a Sfinţilor Părinţi, în GB, an. XIll, 1954, nr. 5 -6, p. 496-511;

v      Vocaţia, şi pregătirea pentru preoţie, în ST, an.  VI, 1954, nr. 5 -6, p. 239 -268;

v      Învăţătura despre mântuire în vechile religii şi teologia patristică, în ,,Ortodoxia", an.  VII, 1955, nr. 3, p. 323-355;

v      Iconomia învierii Domnului în predicile pascale ale Sfântului Grigorie de Nazianz şi Sfântului Grigorie de Nissa, în GB, an.  XIV, 1955, nr. 34, p. 177 -186; Actualitatea Sfântului loan Gură de Aur, în ST, an.  VII, 1955, nr. 7 - 8, p. 403- 422;

v      Sfânta Tradiţie în lumina Sfinţilor Păinţi, în “Ortodoxia", an.  VIII, 1956, nr. 2 p. 163-190;

v      Operele literare ale Sfântului Niceta de Remesiana, în ST, an.  IX, 1957, nr. 3-4, p. 200-232;

v      Personalitatea Sfântului Ioan Gură de  Aur, în ST, an.  IX, 1957, nr. 9 - 10, p. 595 -616;

v      Hirotonia în preot a Sfântului loan Gură de Aur, în GB, an.  XVI, 1957, nr. 12, p. 867-883;

v      Gregoire de Nazianze et Nemesius.  Rapports de christianisme et du paganisme dans une poeme litteraire du IV-eme siecle, în Studia in honorem Acad.  D. Decev.  Academie Bulgare des Sciences, Sofia, 1958, p. 707-726;

v      Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz, în ST, an. X, 1958, nr. 1-2, p. 68 - 92;

v      Opera Fericitului Augustin ş critica personală teologică din,,Retractările" sale, în ST, an. XI, 1959, nr. .1 - 2, p. 3 - 2 1;

v      Viaţa Sfântului loan Gură de Aur, în GB, an.  XVIII, 1 1959 nr. 1-2, p. 20 - 42;

v      Personalitatea Sfântului Ciprian, în ST, an.  XI, 1959, nr. 5 - 6, p. 267 - 296;

v      Eusebiu al Cezareii şi Ieronim despre Origen, în ST, an.  XII, 1960, nr. 9-10, p. 595-626;

v      Chipul Sfântului Ciprian în panegiricile Sfântului Grigorie de Nazianz, şi Prudenţiu, în ST, an.  XIII, 196 1, nr. 3 -4, p. 123 - 149;

v      Mama Fericitului Augustin, în ST, an.  XIII, 1961, nr. 7-8, p. 391-409;

v      Sinoadele ecumenice,şi importanţa lor pentru Viaţa Bisericii, în “Ortodoxia", an. XIV, 1962, nr. 3, p. 291-325;

v      Creştinism şi păgănism egiptean in prima jumătate a secolului V, în MB, an.  XIII, 1963, nr. 1-2, p. 30-54;

v      L’immortalite de I’ame dans la “Phedon" et la resurection des morts dans la litterature chretienne des deux premier, siecles, în rev. “Helikon", 111, 1963, nr. 1-4, p. 17-40;

v      Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin, în ST, an.  XV, 1963, nr. 9 - 10, p. 511- 525 (versiune franceză în ,,Studia Patristică", IX, Berlin, 1966, p. 151-172; (şi extras);

v      Elementele demonstraţiei în tratatull ,,Despre Sfântul Duh" al Sfântului Vasile cel Mare, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 5-6, p. 275-302 (versiune franceză în “Studia Patristică", IX, Berlin, 1966, p. 172209);

v      Sensul ecumenic al lucrălrii Sfântului Duh în teologia Sfinţilor Părinţi, în “Ortodoxia", an XVI, nr. 2, 1964, p. 220-239;

v      Momente şi aspecte ale hristologiei precalcedoniene şi calcedoniene, în “Ortodoxia", an.  XVII, 1965, nr. 1, p. 44-82;

v      Critica literară patristică prefotiană, în MB, an.  XV, 1965, nr. 1-3, p. 13 - 51;

v      Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul loan Gură de Aur, în “Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr. 4, p. 520-535;

v      Raportul dintre justificare şi dragoste în Onmiliile Sfântului Ioan Gurăde Aur la Epistola către Români, în ,,Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 2, p. 199-221 (şi în versiune franceză, în ,,Studia Evanghelica" Berlin, 1968, p. 248-271);

v      Prezenţa Mântuitorului Hristos în noua creaţie dopă învăţătura Sfinţilor Părinţi, în “Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 4, p. 495-511 (versiunea franceză în “Revue dţHistoire et de Philosophie Religieuse", Paris, 48,1968, nr. 2, p. 125-150);

v      Sinoadele ecumenice ca expresie a universalităţii Bisericii, în ST, an.  XIX, 1967, nr.  I- 2, p. 3 22;

v      Contribuţia scriitorilor patristici din Scythia Minor - Dobrogea la patrimoniul ecumenismului creştin în,secolele al IV-lea - al VI-lea, în “Ortodoxia", an.  XX, 1968, nr. 1, p. 3-25 (versiunea franceză în “Contacts", Paris, XXII, 1970, nr. 69, p. 61-85);

v      Elementele de antropologie în opera Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful, în “Ortodoxia", an.  XX, 1968, nr. 3, p.378-394

v      Aspecte ale artei literare în operele Sfinţilor Trei Ierarhi, în ST, an.  XXI, 1969, iir. 3-4, p. 164-178;

v      Definiţia doctrinară a Sinodului de la Calcedon şi receptarea ei în Biserica Ortodoxă Orientală, în “Ortodoxia", an.  XXI, 1969, nr. 4, p. 491-506 (şi în ,The Ecumenical Review" XXII,1970, nr.4, p.363-382);

v      Spirit umanist şi elemente de antropologie în gândirea patristică, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 5-6, p. 356-367, în versiunea franceză ,,Contracts", XXIV,1972, nr.7-8, p.185-203

v      Prosopopeea Romei la Simah, Sfântul Ambrozie şi Prudenţiu, Elemente istorico-literare, în ST, an. XXII,1970, nr. 7 - 8, p. 493 -508 (versiunea franceză în ,,Studia Patristica", 1971);

v      Hellenisme et christianisme chez Gregoire de Nazianze, în "Studia Patristica", 1971;

v      Preocupări patristice în literatura românească, în ST, an.  XXIII, 1971, nr. 5-6, p. 309-339;

v      Observaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită liu Mihail Choniatul, în ST , an.  XXIV, 1972, nr. 3-4, p. 218 - 229;

v      Aspecte ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare, în ST, an.  XXV, 1973, nr. 7 - 8, p. 461 - 470;

v      Unitatea neamului omenesc după Sfântul loan Gură de Aur, în MO, an. XXV, 1973, nr. 7-8, p. 559-570;

v      Problema raporturilor culturale dintre greci şi “ barbari” în lumina Sfinţilor Părinţi, în ST, an XXVI, 1974, nr. 3-4, p.153-171;

v      Aspecte umaniste în Viaţa şi opera Sfinţilor Atanasie cel Mare şi Efrem Sirul, în MO,an.XXVI, 1974,nr. 5-6,p. 381 393;

v      Autobiografia în literatura patristică, în ST, an. XXVI, 1974, nr. 9 - I 0, p. 654 - 668;

v      Ideea de creatiune,şi antropologie în scrierile Sfântului Atanasie, în MB, an.  XXIV, 1974, nr. 10- 12, p. 610-626;

v      Elemente ecumenice în orizontul istoric al Sfântuluii Ambrozie, în ,,Ortodoxia", an.  XXVII, 1975, nr. 2, p. 245 - 259;

v      Profil literar ambrozian, în MB, an.  XXV, 1975, nr. 4-6, p. 138-158;

v      Sfântul Vasile cel Mare adresează elogii Sfântului Ambrozie al Milanului. Transferul moaştelor Sfântului Dionisie din Capadocia, în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 5 - 6, p. 359 - 376;

v      Utilizarea ,,Stromatelor" lui Clement Alexandrinul de către Eusebiu al Cezareii în “Pregătirea evangheliei", în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 7-8, p. 501-521;

v      Sfinţii Părinţi şi spiritualitatea ortodoxă română, în ,Ortodoxia", an. XXVII, 1975, nr. 4, p. 586-598;

v      ”Sciţii" Ioan Casian şi Dionisie cel Mic şi legăturile lor cu lumea mediteraneană  în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 3-4, p. 189-203 (şi versiunea franceză în " Klironomia", vol. 7, t.1, Tesalonic, 1975);

v      Operele literare ale Sfântului Ioan Casian, în MB, an.XXV, 1975,nr. 10-12, p.552-569;

v      Mania şi fenomenologia ei în literatura patristică, în ST, an. XXVIII, 1976, nr. 7-10, p. 545-563;

v      Hristos şi Biserica, taină de mântuire după Sfinţii Părinţi, în MB, an.  XXVII, 1977, nr. 10- 12, p. 677 - 691;

v      Spiritualitatea patristică în Scythia Minor.  Ortodoxia credinţei, în “Ortodoxia", an.  XXIX, 1977, nr. 2, p. 153 - 172;

v      Scriitori teologiîn Scythia Minor, în vol.  De la Dunăre la Mare, Galaţi, 1977, p. 63 - 8 3;

v      Teologi şi teologie în Scythia Minor în secolele IV- VI, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 7-8, p. 784-796;

v      Misionari creştini în Scythia Minor şi Dacia în secolele III-IV, în MO, an.  XXXI, 1979, nr. 4-6, p. 225-276;

v      Izvoarele Ortodoxiei româneşti în creştinismul daco-roman.  Aniversarea a 16 secole de la participarea episcopului Terentie-Gherontie de Tomis la Sinodul II ecumenic (381) de la Constantinopol, în “Ortodoxia", an.  XXXIII, 1981, nr. 3, p. 337-361;

v      Spiritualitatea patristică daco-romană şi paralele occidentale  contemporane, în BOR, an.  Cl, 1983, nr. 7-8, p. 565 -589.

v      Patrologie.  Manual pentru uzul studenţlor lnstitutelor Teologice, Bucureşti, 1956, VII + 323 p.;

v      Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, 1979, 376 p.;

v      Patroogie, vol. I, Bucureşti, 1984, 547 p.; vol. II, Bucureşti, 1985, 570 vol. III, Bucureşti, 1988, 655 p;

v      Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, Timişoara, 1998, 404 p.;

v      ...Şi Cuvântul Trup s-a făcut".  Hristologie şi nmariologie patristică.  Timişoara, 1993, 432 p.

v      Coautor al cărţii Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952, p.3-68 şi 134-163.

v      L’Eglise Othodoxe et le Mouvement Oecumenique, în Actes de la Conference des chefs et des representants des Eglises orthodoxes autocefales, vol. II, Moscou, 1952, p.5-96;

v      Contactul între anglicani şi ortodocsi în cadrul miscăriii ecumeniste, în,,Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 2, p. 195-216;

v      Ortodoxii şi Miscarea ecumenică, în “Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. I - 2, p. 60 - 106;

v      Biserica Ortodoxă şi Biserica vechilor catolici.  Privire asupra raporturilor dintre ele pe operiodă de circa un secol (1874-1966), în MB, an. XXVII, 1967, nr.4-6, p.237-262; 

v      Sfânta Euharistie în concepţia vechilor catolici şi poziţia Bisericii Ortodoxe Române în aeastă problemă, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 3, p. 321 - 349;

v      Sfintele Taine în concepţia vechilor catolici şi poziţia Bisericii Ortodoxe în acest domeniu, în MO, an.  XX, 1968, nr. 5-6, p.382-402,

v      Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române în dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine, în “Ortodoxia", an. XXII, 1970, nr.1, p. 20-44 .

 

Numeroase alte articole, predici, reportaje, recenzii, note, în periodicele menţionate în lista bibliografică sau în altele:

 

v      “Raze de Lumină" – Bucureşti,

v      Calendarul ,,Credinţa" Detroit,

v      Publicaţiile parohiilor româneşti de peste hotare etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME