DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DIACONUL CORESI

Diacon, tipograf, editor

 

 

CORESI, diacon, tipograf şi editor

 

N. în Târgovi:te, decedat în 1583, în Braşov.

A ânvăţat mestesugul tiparului în atelierul lui Dimitrie Liubavici.

 În 1556- 1557 lucrează la tipărirea Octoihului slavon de la Braşov;

In 1557 - 1558 tipăreste Triodul-Penticostar slavon de la Târgovi:te. 

După 1560 a tipărit un număr de cărti numai la Braşov. 

 

Cărţi româneşti:

 

v      Întrebarea creştinească (1560),

v      Tetraevanghelul (1560-1561),

v      Apostolul (c. 1565 - 1566),

v      Liturghierul (1570),

v      Pravila Sfinţilor Părinţi (c. 1570-1580),

v      Psaltirea (I 570),

v      Psaltirea slavo-română (1577),

v      Evanghelia cu învăţătură (1580-1581) tradusă de preoţii lane şi Mihai după Cazania de la Zabludov în Lituania, din 1569;

v      In 1567 a tipărit - la Braşov sau Cluj – Tâlcul Evangheliilor, un amestec interesant de invăţături protestante şi ortodoxe – având ca anexe o carte de cântece şi slujbe calvine. 

 

Cărţi slavone:

 

v      Tetraevanghelul (1562),

v      Sbornicul, în două părţi (I 568 - 1569),

v      Octoihul Mare, în două părţi (I 574- 1575),

v      Psaltirea (I 577), Triodul (I 578)Tetraevanghelul (1578 - 1579),

v      Sborncul de la Sebes-Alba (1580) s.a.

 

A format numeroşi ucenici în mestesugul , tiparului:

 

q       Diacul Călin (un Tetraevanghel slavon în 1565),

q       Diacul Lorinţ (Octoih 1577 -1578, Psaltirea 1578, Octoih mic 1578, toate în slavoneste),

q       Fiul său, Şerban (Palia de la Orăştie din 1581-1582, Liturghierul slavon de la Braşov din 1587),

q       Diecii Tudor, Mănăilă, Marian şi alţii.

 

Însemnătatea lui stă în faptul că a fost primul cărturar român care a luptat pentru introducerea Iimbii române în biserică; tipăriturile sale an contribuit la formarea unei limbi literare şi Iiturgice româneşti unitare. Tipăriturile sale s-au bucurat de o largă răspândire în toate ţările româneşti, iar cele slavone în ţările slave sud-dunărene aflate sub dominaţie otomană.

 

Lucrări generale:

 

·         Barbu Teodorescu, Personailitatea giaconului Coresi şi rolul lui în Cultura românească, în BOR.  an.  LXXVII,  1959, nr. 3 4, p.297-306;

·         Virgil Molin, Coresi editor şi tipograf, în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 3-4, p.307 –321,

·         Virgil Molin, Desre diaconul Coresi. La 400 de ani de la începutul activytăţii sale de la Braşov şi de îl tipărirea prmei cărţi româneşti, în GB, XVIII, 1959, nr. 7- 12, p. 633-656,

·         Pr. Spiridon Cândea.  DiaconulCoresi - simplu tipograf sau şi traducător al cărţilor  româneşti tipărite de el? în MA, an.  VII, 1962, nr. 3-6, p. 325-344;

·         Virgil Molin, Date noi cu privire la activitatea diaconulului Coresi ca editor. în BOR, an. LXXXI, 1963, nr. 7-8, p. 781-791;

·         Dan Simionescu, un mare edlitor şi tipograf din secolul al  XVI-lea. în SCB, XI, 1969, p. 53 - 60;

·         Mircea Tomescu, Cartea românească în perioada coresiană, în vol.  Probleme de bibliologie, Bucureşti, 1970, p. 51 -67,

·         Arnold Huttmann, Date vechi şi noi privind activitatce tipografică a diaconului  Coresi,în SCB, XII, 1972.

 

Tipăriturile coresiene:

 

·         Al.  Mares, Preciări privind traducerea Tetraevanghelului lui Coresi, în SCL, XVIII, nr. 6,1967, p. 651-667.

·         Constantin Karadja, Despre, Lucrări apostolesc al Iui Coresi de la 1563, în An.  Acad. Rom., VI . MS.L. III, t. II, nr. 6, Bucureşti, 1924, p. 545 555 (si extras, 11 p. + 3 pl.);

·         Şt.  Pasca, Probleme în legătură cu începuturile scrisului românesc. Versiuniile româneşti din secolul al XVI-lea ale Apostolului, în “Cercetările  Lingvistice", II, 1957, p. 47 - 95.

·         Nicolae Drăganu, Un fragment din cel mai vechi Molitvelnic românesc în ,,Dacoromania", II, Cluj, 1922, p. 254-326

·         Pandele Olteanu, Contribtiţii la problema începuturilor şi promovării scrisului romînesc. 400 de ani de la apariţia “,Tâlcului Evangheliilor" al Iui Coresi, în LL, XVI, nr. 2, 1964, p. 189 – 211;

·         Pandele Olteanu, " Postilla de Negovo" în Iumina,,Cazaniei I" a diaconului Coresi (c. 1564), în ,,Romano-slavica", XIII, 1966, p. 105 - 131;

·         Atanasie Popa, Originalul cântecelor din Molitvelnicul tipărit de Coresi în 1564, în LR, an.  XV, 1966, nr. 3, p.255-265;

·         A.Huttmann şi P. Binder, cu privire la datarea şi geneza Cazaniei I tipărită de diaconul Coresi. în  LR, an.  XVI, 1967, nr. 2, p. 109 - 117;

·         Alexandru Mares, Când şi unde s-au tipărit Tâlcul Evangheliilor şi Molitvelnicul românesc”  în LR, an. XVI, nr. 1967, p.119 - 130.

·         Spiridon Cândea, Primul Liturghier romînesc tipărit, în MA, nr. IV, 1959, nr. 9 - I 0, p.722-771.

·         Vasile Mangra, cercetări literare istorice. I. Psaltirea diaconuliu Coresi tipărit la 1570 în Braşov, Bucureşti, 1896, 29 p.;

·         L. Demeny, Psaltirile chirilice tipăirite în Transilvania în a doua jumătate a secolului al  XVI-lea, în SCB, XIII, 1974, p. 91 - 112.

·         Vasile Grecu, Izvorul principal pentru Cartea cu învăţătură a diaconului Coresi din 1581;

·         Omiliile patriarhului Caleca (1334-1341), Bucureşti, 1939, 166 p.,

·         Maria Rădulescu, Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi.... Bucureşti, 1959, 105 p.;

·         Pandele Olteanu, Les originaux slavo-russes de plus anciennes collections d’homelies roumaines, în ,,Romano-slavica", an.  IX, 1963, p. 163 - 192;

·         Pr. Silviu Hărăguş, 0 carte de doctrinal şi de pietate ortodoxă; Evanghelia cu învăţătură (1581), în BOR, an.  LXXXVII, 1969, nr. 7-8, p. 740-773,

·         Pr. loan Turcu, Evanghelia cu învăţătură din anul 1581,

·         Consideraţii, precizări, accente, în BOR, an.  XCIX, 198 1, nr. 7 - 8, p. 888 -91 1;

·         Pr. loan lonescu, Patru sute de ani de la tipărirea Evangheliei cu învăţătură de diaconiil Coresi la Braşov în 1581 şi mesajul ce-I poartă, în GB, an.  XL, 1981, nr. 11 -12,p. 1154-1177.

 

Amănunte bibliografice în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 217-219;

Mircea Păcurariu: Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, Bucureşti, 1980, p. 524-538 (ed. a II-a, 1994, p. 549-563);

Tratate de istoria literaturii române vechi.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME