DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  TEOCTIST ARĂPAŞU

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

 

 

ARăPAşU TEOCTIST (din botez Teodor), patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

N. 7 febr. 1915, in Tocileni, jud.  Botoşani.  Frate în mănăstirile Verona şi Neamţ (din 1929),

Elev la Seminarul monahal din mănăstirea Cernica (1932- 1940),

Tuns în monahism la Bistriţa  jud.  Neamţ, sub numele Teoctist (1935) .

Hirotonit ierodiacon pe seama acesteia (4 ian. 1937).  In 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinâand licenţa în 1945,

Paralel a îndeplinit diferite funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Bucureşti şi diacon la Patriarhie. 

La 1 mart. 1945 transferat la Centrul eparhial Iaşi, fiind hirotonit ieromonah (25 mart. 1945) şi hirotesit arhimandrit în 1946;

Studii la Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi (1945-1947);

Preot slujitor (1945), apoi mare eclesiarh la catedrala mitropolitană din Iaşi şi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor (1946-1948),

Vicar al aceleiaşi Arhiepiscopii (1948-1950). 

In mart. 1950 ales şi hirotonit episcop-vicar patriarhal, cu titlul “Botoşăneanul”;

In această calitate a fost secretar al Sf. Sinod, rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1950- 1954) şi a condus diferite sectoare din cadrul Administraţiei Patriarhale. 

La 28 iul. 1962 ales, iar la 16 Sept. înscăunat episcop la Arad, păstorâd acolo 10 ani (în dec. 1969 - dec. 1970, locţiitor de episcop la Oradea).

La 28 ian. 1973 a fost ales, iar la 25 febr. 1973 înscăunat arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei, la 25 Sept. 1977 ales, iar

La 9 oct. 1977 înscăunat ca arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei (din iul. 1980 până în ian. 1982, locţiitor de mitroplit al Ardealului). 

După moartea patriarhului Iustin (31 iul. 1986) a devenit locţiitor de patriarh, la 9 nov. 1986 a lost ales, iar la 16 nov. 1986 întronizat ca arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

In cei 45 de ani de activitate ca ierarh, s-a preocupat nu numai de probleme administrative ,şi economice, ci şi de restaurarea unor monumente de artă  bisericească din cele patru eparhii pe care le-a condus (îndeosebi Putna, Bistriţa, Slatina, Râşca, Gorovei, Vorona, Mitropolia Veche, Bărboi, toate în Arhiepiscopia Iaşilor) şi de organizarea unor muzee bisericeştiş a ctitorit  o biserică în localitatea Victoria-Botoşaniş a îndrumat revistele “Mitropolia Oltenliei”, “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" şi “ Glasul Bisericii", a încurajat apariţia mai multor lucrări teologice.

Reprezentant de seamă al ecumenismului românesc, a făcut parte din mai multe delegaţii sinodale care au vizitat alte Bisericiş a condus delegaţii în vizitele de peste hotare: Biserica Ortdoxă din Finlanda (1971), Biscrica Ortodoxă Siriană a Răsăritului din Malabar-Indiali (1976), Biserica Ortodoxă Rusă (1978), Biserica Bulgară (1983) Biserica Armeană (1983), Arhiepiscopia misionară din America (1978).  Ca patriarh, a condus delegaţii sinodale române care au vizitat Patriarhia ecumenică  Patriarhia Bulgară, Austria, Suedia (toate in 1987), Patriarhia Rusă (1988) etc.

A participat la Conferinţa mondială a Comisiei “Credinţă şi Constituţir"a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la Montreal (1963), vizitând atunci o serie de parohii românesti din Canada, la întâlnirea ecumenică de la Chantilly-Franţa (1978), a opta Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene din Chania-Creta (1979), când a fost ales membru în Comitetul consultativ, a doua Conferinţă panortodoxă presinodală (Chambesy, 1982), la lucrările Prezidiului şi Comitetului Consultativ de la Oxford (1993) etc.

 

Lucrări:

 

A publicat studii, articole, cuvântări  în:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română“,”Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

v      ”Mitropolia Olteniei",

v      “Mitropolia Banatului",

v      “Telegraful Român",

v      Cărţi de rugăciuni,

v      Pastorale.

 

Câteva lucrări au apărut în volum:

 

v      Mitropoltul Iacob Putneanul,. făclier al Ortodoxiei româneşti al năzuinţelor de unitate naţională şi şi de afirmare a culturiii române, Mănăstirea Neamţ, 1978, 45 p.

v      O ediţie lărgită, sub titlul Mitropoliull Iacob Putneanul, 1719-1778.

v      In slujba Ortodoxiei româneşti a năzuinţelor de untate naţionalăşi de afirmare a culturii român,e Neamţ, 1978, 128 p.);

v      Studiu introductiv la Dosoftei.  Dumnezeiasca Liturghie.  Ediţie critică de N. A. Ursu , ,Iaşi, 1980, p. V-XLIV (lucrare editată din iniţiativa sa). 

 

Articolele şi cuvântările publicate în reviste au fost strânse în câteva volume, sub titlul:

 

v      Pe treptele slujirii creştine, Mănăstirea Neamţ, vol. 1, 1980, VII + 411 p.; vol. 11, VII + 414 p.; vol. 111, 1985, VII + 495 p.; vol.  IV, 1986, 454 p.; vol.  III 1, 1989, 572 pş vol.  VI, 1992, 432 p.;

v      Slujind altarului străbun, vol. 1, Bucureşti, 1992, 512 p.

v      Ca patriarh îndrumă întreaga activitate editorială de la Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă. 

 

Până în prezent au apărut, cu binecuvântarea sa, o serie de lucrări cu caracter teologic şi istoric:

 

v      Sfinţi români apărători ai legii strămoşeşti (Bucuresti,1987),

v      Biserica Ortodoxă Română.  Monografe album (Bucuresti, 1987, cu versiuni în limbile engleză şi franceză),

v      Reeditarea Bibliei de la Bucureşti din 1688,

v      Manuale pentru invăţământul teologic universitar şi seminarial,

v      Noi traduceri din Sfinţii Părinţi,

v      Carţi de Slujbă,

v      O versiune revizuită a Noului Testament (1993) şi altele.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME